Sněm ČTU

Nejvyšším orgánem České tábornické unie je Sněm ČTU.
Ve Stanovách v článcích 8.2 a 8.3. 

Je svoláván v období čtyř let. Sněm projednává činnost ČTU za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány ČTU, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost ČTU.

Právo zúčastnit se sněmu, právo hlasovat, volit mají všichni členové ČTU od 15 let a právo být volen mají všichni zletilí členové ČTU. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů s volebním právem mají stejnou váhu. Sněm je schopen usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů ČTU, respektive delegátů. Usnesení Sněm přijímá většinou hlasů přítomných členů (delegátů).

15. Sněm ČTU se konal 15. 9. 2018 na TZ Lom na hřebenech u Lipnice nad Sázavou. 
Zápis z 15. Sněmu ČTU včetně výsledků voleb statutárních zástupců ČTU a revizora ČTU na léta 2018-2022
Usnesení 15. Sněmu ČTU
Programové prohlášení ČTU na léta 2018-2022